Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden voor deelnemers aan groepsactiviteiten die binnen Retraite de Logt georganiseerd zijn.
Tevens vind je de Algemene Voorwaarden voor organisatoren van groepsactiviteiten binnen Retraite de Logt

Deelnemers 

Artikel 1: Begrippen

Activiteit

Een cursus, training, retraite, opleiding, coaching- of begeleidingstraject of enige andere bijeenkomst die door of namens Retraite de Logt in groepsverband wordt aangeboden of georganiseerd.

Deelnemer

Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een activiteit van Retraite de Logt of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld door een opdrachtgever.

Opdrachtgever

De organisatie of instelling en de persoon die namens een organisatie of instelling een cliënt of deelnemer bij Retraite de Logt aanmeldt voor een activiteit.

Inschrijving

Een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag van een potentiële deelnemer of de opdrachtgever van een potentiële deelnemer gericht aan Retraite de Logt om te kunnen deelnemen aan een activiteit.

Docent

De docent, trainer, opleider,coach, begeleider, leraar  die bij Retraite de Logt, (onderdelen van) een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject in groepsverband uitvoert.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van deelnemers of hun opdrachtgevers voor wat betreft opleidingen, cursussen, retraites, trainingen en workshops of andere groepsactiviteiten.

2.2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop of training of andere groepsactiviteit komt tot stand door het indienen van een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag door een opdrachtgever of door een potentiële deelnemer en het schriftelijk of digitaal verstrekken van een bewijs van inschrijving door Retraite de Logt.

2.3 Recht op deelname voor de deelnemer ontstaat na betaling van de factuur dan wel de aanbetaling ervan.

2.4 De met Retraite de Logt gesloten overeenkomst leidt voor Retraite de Logt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

2.5 Het eigendomsrecht van het uitgereikte cursusmateriaal berust bij de deelnemer.

Artikel 3: Inschrijvingen

3.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

3.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3.3 Een deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding. Indien de deelnemer binnen de bedenktijd al heeft meegedaan met een deel van de activiteit, dan is de deelnemer de kosten verschuldigd voor dat deel van de activiteit.

Artikel 4: Betaling

4.1 Er kunnen door een deelnemer slechts rechten ontleend worden aan  de overeenkomst met Retraite de Logt nadat betaling voor de activiteit heeft plaats gevonden.

4.2 Zonder betaling heeft een potentiële deelnemer geen garantie voor deelname aan de activiteit. Na betaling wordt door Retraite de Logt vastgesteld of de deelnemer al dan niet boventallig is. Dat is het geval indien op dat moment het maximum aantal deelnemers is bereikt. Is dat het geval dan wordt door Retraite de Logt het bedrag teruggestort, tenzij de deelnemer voor een volgende aflevering van de activiteit kiest.

4.3 De deelnemer of diens opdrachtgever dient in ieder geval de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk of digitaal per mail is overeengekomen met Retraite de Logt.

4.4 Bij grotere cursussen en opleidingen wordt volstaan met een aanbetaling van 20% voor recht op deelname en dient de rest van het cursusgeld uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit te zijn betaald.

4.5 Betaling in termijnen is in geval van grotere cursussen en opleidingen bespreekbaar. Betaling in termijnen vraagt een kostentoeslag van 5 %. De overeengekomen termijnen worden schriftelijk of per mail vastgelegd.

4.6 Er is geen geldige reden om niet te voldoen aan alle op die manier afgesproken betalingsverplichtingen en alle bedragen blijven onder alle omstandigheden opeisbaar.

4.7 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering direct opeisbaar.

4.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.9 Indien de deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Retraite de Logt gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Retraite de Logt om schadevergoeding te vorderen.

4.10  Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

4.11 Zowel Retraite de Logt als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 5: Annulering en wijziging door deelnemers

5.1.1  Annulering tot 6 weken voor de retraitedatum is kosteloos mogelijk. 
5.1.2 Annulering tussen 6 en 4 weken voor de retraitedatum wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
5.1.3 Annulering tussen de 4 en 1 week voor de retraitedatum wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
5.1.4 Annulering binnen 1 week voor de retraitedatum wordt 75% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

5.2 Annulering van een cursus door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk of per mail te geschieden. De datum van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

5.3 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is, zoals steeds per specifieke activiteit is aangegeven, wel een positief intakegesprek noodzakelijk voor deze vervangende deelnemer.

5.4 Tijdens een cursus, workshop, training of opleiding is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is dan de volledige betaling verschuldigd.

5.5 Bij niet verschijnen of voortijds afhaken van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht door Retraite de Logt

6.1 Indien Retraite de Logt niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Retraite de Logt het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Retraite de Logt heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.4 Retraite de Logt behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van retraites, cursussen, opleidingen of andere groepsactiviteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6.5 Retraite de Logt streeft ernaar om geplande retraites te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde retraite echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Retraite de Logt hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Retraite de Logt zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende retraite, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Retraite de Logt niet in staat is een vervangende retraite aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.

6.6 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Retraite de Logt zich steeds het recht voor opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

6.7 Retraite de Logt behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie voor een activiteit nog voor of tijdens het verloop van een activiteit te veranderen.

6.8 Toelating tot een retraite, training of workshop wordt eenzijdig door Retraite de Logt vastgesteld en daarmee al dan niet mogelijk gemaakt.

6.9 Alleen om zwaarwegende, eenzijdig door Retraite de Logt vastgestelde redenen kan een deelnemer recht tot verdere deelname aan een retraite, training of workshop  worden ontzegd. Het kan hier gaan om de bescherming van de persoon zelf of om de bescherming van de trainer of opleider. Het kan ook gaan om het functioneren van de overige deelnemers en het kunnen voldoen aan hun reële opleidingsverwachtingen.

6.10 Voor zover Retraite de Logt voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Retraite de Logt uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Retraite de Logt sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan binnen Retraite de Logt voor zover zich hiertegen geen regels van het dwingend recht verzetten.

7.2 Mocht een (hernieuwde) uitvoering van een activiteit  niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Retraite de Logt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Retraite de Logt aan deelnemer of opdrachtgever inzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht of het bedrag dat door deze hiervoor betaald is. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, zijn derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Retraite de Logt en haar medewerkers verplichten zich tot volledige geheimhouding van de informatie van deelnemers in het kader van haar activiteiten verkregen en gebruik van de informatie en overleg daarover binnen Retraite de Logt staat altijd in het teken van dienstbaarheid aan de deelnemer.

8.2 Deelnemers aan activiteiten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1 Retraite de Logt behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Retraite de Logt verstrekte leermiddelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Retraite de Logt toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9.2 Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Retraite de Logt te retourneren.

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 Op de overeenkomst tussen Retraite de Logt en opdrachtgever of de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Door het boeken van de activiteit verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden.

Organisatoren

Artikel 1: Begrippen

1.1 “Retraite de Logt”: Verhuurder van het retraitecomplex.

1.2 “Organisator”: Een persoon of organisatie die het retraitecomplex huurt voor het organiseren van retraites, cursus, training, opleiding of enige andere bijeenkomst die in groepsverband wordt georganiseerd.

1.3 “Boekingsdatum”: gezamenlijk afgesproken datum en tijd waarop het retraitecomplex ter beschikking staat.

Artikel 2: Reservering en Betaling

2.1 De reservering van het retraitecomplex is definitief na schriftelijke bevestiging van de offerte door de organisator en de ontvangst de aanbetaling. Vanaf dat moment gelden de betalingsverplichtingen en annuleringsvoorwaarden.

2.1.1 Bij het maken van de reservering voor commitment en als orderbevestiging dient een aanbetaling van 10% van het huurbedrag te worden voldaan.

2.1.2 Resterende betaling dient te geschieden 2 weken na factuurdatum en uiterlijk 2 weken voor de start van de boekingsdatum.

2.1.3 De reservering geldt voor het vermeld aantal personen. Tot 1 week voor de startdatum kan het aantal personen bijgesteld worden, in dien verstande dat het minimaal aantal personen 10 is en maximaal 14.

2.2 Een optie kan verleend worden voor een beperkte tijd van 2 weken, tenzij anders afgesproken. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

2.2.1 Als gedurende de periode dat de optie loopt, een andere aanvraag ontvangen wordt, zal er contact opgenomen worden. Er zal gevraagd worden binnen 24 uur te beslissen of de optie omgezet kan worden in een reservering. Mocht er binnen deze tijd geen reactie zijn, behoudt Retraite de Logt zich het recht om de optie te laten vervallen en de ruimte aan andere belangstellenden te verhuren.

Artikel 3: Annulering en betaling

3.1 Annulering door de organisator is enkel schriftelijk mogelijk.

3.1.1 Bij annulering binnen 12 weken voor de afgesproken datum wordt 25% van het huurbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 8 weken voor de afgesproken datum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum wordt geen restitutie verleend.

3.2 Annulering door Retraite de Logt:

3.2.1 Retraite de Logt behoudt zich het recht voor om de verhuur te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden. In dit geval wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Het verblijf is op eigen risico en Retraite de Logt is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of verlies of schade aan eigendommen van de organisator of deelnemers aan de retraite.

4.2 De organisator en deelnemers dienen zelf een passende verzekering af te sluiten voor de duur van het verblijf.

4.3 Schade aan het complex door deelnemers:

4.3.1 De organisator is verantwoordelijk voor eventuele schade aan gebouwen, faciliteiten, of eigendommen van Retraite de Logt veroorzaakt door deelnemers.

4.3.2 Retraite de Logt behoudt zich het recht voor om de organisator aansprakelijk te stellen voor de kosten van reparatie of vervanging van beschadigde eigendommen.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht door Retraite de Logt

5.1 Retraite de Logt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma en de beschikbaarheid van het complex. De organisator wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

5.2 Indien Retraite de Logt niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Retraite de Logt het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

5.3 Retraite de Logt heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

5.4 Retraite de Logt behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van retraites, cursussen, opleidingen of andere groepsactiviteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

5.5 Voor zover Retraite de Logt voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Retraite de Logt uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 6: Overige Bepalingen

6.1 Op de overeenkomst tussen Retraite de Logt en de organisator is het Nederlandse recht van toepassing.

6.2 Het gebruik van psychedelica in het retraite programma is niet toegestaan.

6.3 Door het huren van het retraitecomplex verklaart de organisator akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden.

 

Algemene voorwaarden